HomeМузыкаRelated VideosMore From: beedham1

Steel Panther 17 Girls in A Row & Gloryhole Utrecht Tivoli Vredenburg 26.06.2014

7 ratings | 4008 views
Steel Panther Utrecht 26.06.2014 - 17 girls in a row & Gloryhole
Category: Музыка
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (6)
Hallow334 (4 years ago)
Those ladies epitomize what it is that I love about heavy metal!
vincent coolen (4 years ago)
Vetste concert van de 4 die ik nu gezien heb. \m/ Wel jammer van de security lulletjes, die kunnen/moeten nog veel leren......
vincent coolen (4 years ago)
took 'em long enough, boobies @ 6:12
Vivian Sheldon (4 years ago)
jaaaaa ik sta er ook op! gaaaaf!
Daphne Mast (4 years ago)
Ja hoor ik sta erop!!! Was weer lachen!!! Thanx voor de upload!!!
Dennis Uriot (4 years ago)
Top dat je dit hebt vast gelegd! Ik was er ook en het was TOP!!!

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.